Vedtægter

Gandrup Tennis og Padel

Vedtægter således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. juni 1987 og senere ændret på generalforsamlingen den 19. december 1996, den 1. juli 2021, den 2. marts 2023 samt den 23. marts 2024.

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1:
Foreningens navn er Gandrup Tennis og Padel, og den er stiftet 1. juni 1987.

Stk. 2:
Foreningens hjemsted Teglværksvej 23, 9362 Gandrup i Aalborg Kommune.

§2 Formål

Foreningen har til formål at fremme medlemmernes interesse i at dyrke idræt i form af tennis og padel og herigennem udvikle medlemmernes færdigheder. Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§3 Tilhørsforhold til andre organisationer

Stk. 1:
Foreningen er tilsluttet mindst én hovedorganisation (DGI eller specialforbund under DIF) og er underlagt disse organisationers regler og bestemmelser.

Stk. 2:
Foreningen er medlem af foreningsorganisationen i Aalborg Kommune (pt. Samvirkede Idrætsforeninger i Aalborg Kommune – SIFA).

Stk. 3:
Indmeldelse og udmeldelse af organisationer er et generalforsamlingsanliggende.

§4 Medlemsforhold

Stk. 1:
Som aktivt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål og betaler kontingent.

Stk. 2:
Der kan på samme måde optages passive medlemmer.

Stk. 3:
Der vil også være mulighed for gæstespil, regler herfor fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4:
Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med taleret på generalforsamlingen.

Stk. 5:
Ethvert aktivt medlem har ret til at anvende foreningens faciliteter og deltage i foreningens aktiviteter og tilbud samt til demokratisk medindflydelse på foreningens forhold efter disse vedtægter. Et passivt medlem har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men har alle øvrige medlemsrettigheder. For udøvelse af stemmeret på generalforsamlingen gælder bestemmelsen i §7, stk. 4.

Stk. 6:
Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmerne er endvidere forpligtet til at overholde de regler og bestemmelser, som er fastsat af en organisation, som foreningen er tilsluttet.

Stk. 7:
Anmodning om medlemskab behandles af bestyrelsen, og medlemsskabet gælder fra, at bestyrelsen har oprettet det. Bestyrelsen kan kun afslå medlemskab, såfremt der foreligger en særlig begrundelse herfor. Afslag på medlemskab, dog ikke som følge af venteliste, kan kræves indbragt for generalforsamlingen af den, der har fået afslag. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at afslaget er meddelt. Anmodningen behandles på førstkommende generalforsamling.

Stk. 8:
Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode. Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

§5 Kontingent

Stk. 1:
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer, herunder aldersbestemt kontingent for aktive, kontingent for passive medlemmer og eventuelt helt eller delvist frikontingent for grupper af ledere. Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige forhold taler for det.

Stk. 2:
Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 3:
Såfremt et medlem ikke betaler kontingent rettidigt, og ikke har betalt efter at være blevet rykket, slettes den pågældende som medlem. Sådant ophør af medlemskabet kan ikke kræves indbragt for generalforsamlingen.

§6 Udelukkelse og eksklusion

Stk. 1:
Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode op til seks måneder eller kan ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører.

Stk. 2:
I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at bruge denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3:
Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.

Stk. 4:
Såfremt et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

§7 Ordinær generalforsamling

Stk. 1:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

Stk. 2:
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 3:
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside, Facebookside/grupper samt ved udsendelse til alle medlemmer med kendt mailadresse. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden, samt oplysning om, at forslag fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan selv fremsætte forslag. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde oplysning om de forslag, som skal behandles, de valg, der skal foretages, og regnskab og andre bilag til dagsordenen skal medfølge.

Stk. 4:
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen har inviteret. Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i den forløbne sæson og ikke er i kontingentrestance eller udelukket. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Børn og unge kan, fra de er fyldt 15 år, selv udøve medlemsrettighederne, herunder stemme på generalforsamlingen. Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.

Stk. 5:
En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Stk. 6:
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7:
Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal, jf. §13 og §14. Ved personvalg er den valgt, der opnår flest stemmer.

Stk. 8:
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 15 år. Flertallet i bestyrelsen skal dog udgøres af personer, der er fyldt 18 år. Valgbar som revisor er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 9:
Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan bestemme skriftlig afstemning.

Stk. 10:
Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§8 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år
 4. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  2. Valg af to suppleanter
 7. Valg af en revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse af det emne, som kræves behandlet.

Stk. 2:
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet er modtaget. Reglerne om indkaldelsesmåde og generalforsamlingens gennemførelse gælder i øvrigt på samme måde som for ordinær generalforsamling.

§10 Bestyrelsen

Stk. 1:
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Stk. 2:
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, en formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere 1-3 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv, og foretager fornøden fordeling af opgaverne. Alle valg sker på ordinær generalforsamling for to år. I lige år vælges op til 4 medlemmer og i ulige år vælges op til 3 medlemmer. De to suppleanter vælges hvert år for et år. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 3:
Ved vakance i bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4:
Bestyrelsen kan selv fastsætte en forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal i bestyrelsen er til stede inklusive formand eller næstformand. Der udarbejdes referat af bestyrelsens møder.

§11 Regnskab og revision

Stk. 1:
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2:
Bestyrelsen udarbejder årsregnskab. Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status. Dette regnskab revideres og skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 3:
Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgte revisor. På hver ordinær generalforsamling vælges én revisor for et år.

Stk. 4:
Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt, og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner. Revisoren skal forsyne årsregnskabet med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger.

§12 Tegningsret og hæftelse

Stk. 1:
Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom låneoptagelse på mere end kr. 10.000 skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2:
Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

Stk. 3:
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Bestyrelsesmedlemmer hæfter heller ikke for disse forpligtelser.

§13 Vedtægtsændringer

Stk. 1:
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2:
Vedtagelse af fusion med en anden forening afgøres efter reglerne om vedtægtsændringer.

§14 Opløsning

Stk. 1:
Beslutning om foreningens opløsning kræver vedtagelse på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal mindst være seks uger mellem de to generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves, at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for beslutningen på begge generalforsamlinger.

Stk. 2:
Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Gandrup Sportsklub.

Stk. 3:
Til at forestå opløsningen af foreningen vælger den afsluttende generalforsamling to personer til at gennemføre alle nødvendige dispositioner.

Tilmeld dig vores Nyhedsbrev